Jan Paweł II

Zdarza się bowiem, że w konkretnym
realistycznym układzie ludzkiego
bytowania zło w jakimś sensie jawi się
jako potrzebne – jest potrzebne o tyle,
o ile daje okazję do dobra.

Tak czy owak, zła doznanego nie
zapomina się łatwo. Można je tylko
przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć?
To znaczy odwołać się do dobra,
które jest większe od jakiegokolwiek zła.

Tym, którzy są poddani programowemu
oddziaływaniu zła, nie pozostaje nikt
inny i nic innego poza Chrystusem
i krzyżem, jako źródłem duchowej
samoobrony, jako rękojmią zwycięstwa.

Cierpienie organicznie przynależy do dziejów człowieka.

Nie lękajcie się miłości,
która stawia człowiekowi
wymagania.

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się
za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia,
podboju, zniewolenia; za cenę jego
eksploatacji, za cenę jego śmierci.

Autentyczna miłość nie jest
określonym uczuciem ani ślepą
namiętnością. Jest ona spojrzeniem
na drugiego człowieka nie po to,
aby użyć go, lecz by mu służyć;
jest zdolnością do radowania się
z tym, co się posiada, aby nikt
nie był pozbawiony tego,
co niezbędne. Jednym słowem:
miłość jest darem z siebie.

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem!

Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa
od wszystkiego, co się tej nadziei
może sprzeciwiać.

Pomóżmy dzieciom odkryć
i doświadczyć miłości samego Boga.

Każde dziecko na ziemi ma tę samą
godność w oczach Bożych.

Czynić świat bardziej sprawiedliwym,
to znaczy dokładać wszelkich starań,
aby nie było dzieci niedożywionych
i bez możliwości kształcenia.

Dziecku, które ma w swoich oczach
odbicie miłości Boga, zostawiam orędzie
braterstwa, przyjaźni i miłości.

Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka!

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.

Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy...

Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu.
http://megi33.republika.pl

Mój blog z cytatami